START

Trzecia edycja Race Through Poland ponownie wystartuje z Wrocławskiego Welodromu im. Wernera Józefa Grundmanna.

Jest to fantastyczny betonowy obiekt zaprojektowany w latach trzydziestych przez architekta Clemensa Schürmana, byłego kolarza torowego, który projektował jeszcze kilkadziesiąt innych torów kolarskich w Niemczech i innych krajach. Przed rokiem 1945 tor nosił niemiecką nazwę Radrennbahn Lilienthal. Po wojnie użytkowany był przez wrocławskie kluby sportowe prowadzące sekcje kolarskie. Trenowali tu min. Józef Grundmann i medalista olimpijski Janusz Kierzkowski. Obecnie jest to jeden z najkrótszych i najtrudniejszych technicznie czynnych welodromów w Europie.

Nasi zawodnicy, po wykonaniu rundy honorowej, pod eskortą policji wyjadą na zachodnią granicę Wrocławia, skąd przez Dolinę Bystrzycy dojadą na przełęcz Tąpadła, którą w tym roku będą zobowiązani zdobyć od jej południowo-zachodniej strony.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS –https://ridewithgps.com/routes/31351865

START

The third edition of Race Through Poland will again start from the Wroclaw Velodrome of Werner Jozef Grundmann

It is a fantastic concrete structure designed in the 1930s by the architect Clemens Schürman, a former track cyclist who designed dozens of other cycling tracks in Germany and other countries. Before 1945, the track had the German name, Radrennbahn Lilienthal. After the war, it was used by Wroclaw sports clubs running cycling sections. Józef Grundmann and Olympic medalist Janusz Kierzkowski trained here. Currently, it is one of the shortest and most technically difficult velodromes in Europe.

Our riders, after the honour velodrome round, under will be escorted by Police to the western border of Wrocław. from where they will ride through the Bystrzyca River Valley to the famous Tapadla Pass, which they will be obliged to conquer from its south-west side.
Check the start parcour on our website powered by RwGPS. – https://ridewithgps.com/routes/31351865

PUNKT KONTROLNY 1

STUDZIONKI

Pierwszy punkt kontrolny znajduję się w samym sercu Gorców w niedużym przysiółku Ochotnicy Górnej, Studzionki na wysokości 891 m.n.p.m.

Znajduje się tu 11 domów, w większości drewnianych i utrzymanych w lokalnym gorczańskim stylu. Cztery z nich to gospodarstwa zamieszkałe przez wielopokoleniowe rodziny gorczańskich górali, na resztę składają się zaś domy letniskowe oraz dom mieszczący prywatne muzeum etnograficzne. Rodowici mieszkańcy przysiółka noszą charakterystyczne, regionalne nazwiska: Chrobak, Kapłaniak, Król i Plewa, a utrzymują się z turystyki oraz rzemiosła.

Ten niespełna dwukilometrowy podjazd nasycony jest fragmentami sięgającymi nawet 27% nachylenia, a zdobycie go po około 70 kilometrowym obowiązkowym odcinku specjalnym prowadzącym przez okoliczne przełęcze Beskidu Wyspowego, nie będzie łatwym zadaniem.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31320492

CONTROL POINT 1

STUDZIONKI

The first control point is located in the heart of the Gorce Mountains in the small settlement of Ochotnica Gorna, Studzionki, 891 m.a.s.l.

There are 11 houses here, mostly wooden and maintained in the local Gorce style. Four of them are farms inhabited by multi-generational families of Gorce highlanders, the rest consists of summer houses and a private ethnographic museum. The native residents of the village bear characteristic, regional names: Chrobak, Kaplonak, Krol and Plewa, and make their living from tourism and crafts.

This less than two-kilometre climb is filled with fragments reaching up to 27% of the slope, and getting here after a 70-kilometre parcour leading through the nearby passes of the Island Beskids, will not be an easy task.

Check the CP1 parcour on our website powered by RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31320492

PUNKT KONTROLNY 2

PRZEŁĘCZ OBIDZA

Drugi punkt kontrolny to Przełęcz Obidza, znajdująca się w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, Beskidu Sądeckiego, na wysokości 931 m.n.p.m.

Na szczyt przełęczy prowadzi ośmio kilometrowy, stromy podjazd asfaltową drogą, która kiedyś miała być częścią wielkiego projektu tzw. drogi karpackiej.

Na szczęście zrezygnowano z tych planów i Obidza nadal pozostała nieprzejezdną, urokliwą górską osadą.

Obowiązkowy odcinek specjalny rozpocznie się około 40 kilometrów na zachód od przełęczy, na polsko-słowackim przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Prowadząc zygzakiem przez urokliwą Przełęcz Magurską i majestatyczny przełom Dunajca, zmusić on zawodników do przekroczenia grzbietu Beskidu Sądeckiego opustoszałymi szutrowymi drogami przez Przełęcz Żłobki, leżącymi na zboczu najwyższego szczytu tych gór, Radziejowej.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31320595

CONTROL POINT 2

OBIDZA PASS

The second control point will be placed at the Obidza Pass, located at the southern edge of the highest ridge of Beskid Sadecki, at 931 m.a.s.l.

An eight-kilometre steep concrete road that leads to the top once was to be a part of a large project called Carpathian Road. Fortunately, these plans were abandoned and Obidza remained, charming, impassable for cars settlement.

The parcour will start around 40 km west from here, at the Polish-Slovakian border crossing at Lysa Polana in Tatra Mountains and after zigzagging through Magurskie Sedlo and Dunajec River Gorge, will force our riders to cross the entire ridge of Beskid Sadecki, using nice and isolated gravel roads through Zlobki (Przełęcz Żłobki), laying on the slope of the highest peak of these mountains, Radziejowa.

Check the CP2 parcour on our website powered by RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31320595

PUNKT KONTROLNY 3

CERTOVICA (przełęcz)

Trzeci punkt kontrolny ulokowany jest w sercu Niżnych Tatr na Słowackiej przełęczy Certovica, na wysokości 1242 m. n.p.m. Jest to najwyższa słowacka asfaltowa przełęcz i ważny punkt początkowy lub końcowy dla wielu popularnych szlaków do najwyższych szczytów tego pasma, jak Chopok czy Dumbier. Wspinaczka na przełęcz ma około 12 km a jej średnie nachylenie oscyluje w okolicach 5%, ale to nie ta część obowiązkowego odcinka będzie najtrudniejsza dla naszych zawodników.

Wspinaczka na przełęcz poprzedzona będzie obowiązkiem zdobycie najwyższego asfaltu w tej części Europy, narodowego słowackiego szczytu, Kralova Hola, 1946 m.n.p.m. Do stacji na szczycie, serpentynami z miejscowości Šumiac w dolinie Hronu, wiedzie wąska droga o długości 11,5 km – w górnej części, powyżej granicy lasu asfaltowa, w dolnej zaś szutrowa. Przy pokonywanej różnicy wzniesień 1162 m jej średnie nachylenie wynosi 10,6%, ale na niektórych odcinkach nachylenie spokojnie przekracza 12%. Zdobycie tego szczytu na początku maja będzie niezapomnianym przeżyciem dla naszych zawodników.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31327507

CONTROL POINT 3

CERTOVICA PASS

The third control point will be located in the heart of the Low Tatras on the Slovak Certovica Pass, at an altitude of 1242 m a.s.l. It is the highest asphalt pass in Slovakia and an important starting or ending point for many popular routes to the highest peaks of this range, such as Chopok or Dumbier. Road to the top is about a 12 km climb and its average slope oscillates around 5%, but it is not this part of the parcour that will be the most difficult for our riders.

Getting to the top of this pass will be preceded by the obligatory climb the highest asphalt in this part of Europe, the Slovak national summit, Kralova Hola at 1946 m a.s.l. A narrow road with a length of 11.5 km leads to the ranger station at the top, through serpentines from Šumiac in the Hron valley – asphalt in the upper part, above the forest border, and in the lower – quite difficult gravel section. With an elevation difference of 1162 m, the average slope is 10,6%. Climbing this summit at the beginning of May will be an unforgettable experience for our riders.

Check the CP3 parcour on our website powered by RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31327507

PUNKT KONTROLNY 4

MAGURKA WILKOWICKA

Czwarty punkt kontrolny to czwarty najwyższym szczyt Beskidu Małego, tzw. Magurka Wilkowicka, 909 m n.p.m.

Ta dość ukryta i niepozorna góra ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia a schronisko znajdujące się na jej szczycie spłonęła już dwukrotnie Obecny budynek jest na niej od ponad stu lat.

Obowiązkowy odcinek specjalny o długości około 60 km poprowadzi zawodników malowniczymi szosami Beskidu Śląskiego, w tym przełęczą Salmopolską z pięknymi spinkami pod jej szczytem. Końcowy podjazd do punktu kontrolnego to zamknięta dla ruchu, cztero-kilometrowa wspinaczka o średnim nachyleniu oscylującym w granicach 11%.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31326613

CONTROL POINT 4

MAGURKA WILKOWICKA

The fourth checkpoint will be the fourth highest peak of the Little Beskids, the so-called Magurka Wilkowicka, 909 m.a.s.l.

This quite hidden and inconspicuous peak has many interesting stories to tell. The mountain hut on the top has burned twice already, and the current building has been on top for over a hundred years.

The 50 km parcour for this round will lead through the scenic roads of the Silesian Beskids including Salmopolska Pass with nice hairpins near the top. Final climb to the control is about 4 km closed for traffic steep asphalt climb with an average grade of 11%

Check the CP4 parcour on our website powered by RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31326613

META

OŻARY

Meta trzeciej edycji Race Through Poland to “Przystanek Raj”, nieduży ośrodek turystyczny mieszczący się w małej i niepozornej miejscowości Kotliny Kłodzkiej, Ożary. Zawodnicy, którzy zdołają dotrzeć w to miejsce, zostaną oczarowani magią i gościnnością tej cudownej posesji. Impreza kończąca (tzw: finishers party) rozpocznie się 15.05.2020 od godziny 20:00 i potrwa do dnia następnego (16.05.2020) do godziny 10:00 rano. Będzie to limit czasowy edycji Race Through Poland 2020.

Obowiązkowy odcinek specjalny poprzedzający to miejsce, poprowadzi zawodników przez asfaltowe drogi jak wstążka wijące się przez tajemnicze przełęcze Masywu Śnieżnika i Gór Złotych kończąc fantastycznym zjazdem do Złotego Stoku i dalej do Ożarów.

Odcinek specjalny dostępny jest na naszej stronie wspieranej przez RwGPS – https://ridewithgps.com/routes/31322757

FINISH

OZARY

The finish of the third edition of Race Through Poland is „Przystanek Raj”, a small tourist pension located in the obscure town of Kłodzko Valley, Ozary. Riders who manage to reach this place will be charmed by the magic and hospitality of this wonderful property. The finishers party will take place here at 15.05.2020 from 20:00, and will last util 10:00 o’clock next morning (16.05.2020). This will be time cut off limit for the finish line of Race Through Poland 2020.

The obligatory parcour will lead our riders through the asphalt roads, who like a ribbon winding through the mysterious passes of the Snieznik Massif and the Golden Mountains.

Check the Finish parcour on our website powered by RwGPS –  https://ridewithgps.com/routes/31322757