FILOZOFIA

FILOZOFIA

Wyobraź sobie, że pewnego dnia wychodzisz z domu na rower, a do swoich najbliższych mówisz „Idę pojeździć na rowerze, wracam za kilka dni”.

Wyobraź sobie, że w tym samym czasie, dokładnie to samo robi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, które znasz lub nie.

Wyobraź sobie, że wszyscy zaczynacie i kończycie swoją podróż w tym samym miejscu, a tysiące osób obserwuje was wszystkich z lotu ptaka, zastanawiając się „który z nich dojedzie do mety pierwszy?” Wyobraź sobie, że robicie to z pasji do jazdy, podróży i przygody, pasji do zwycięstwa, z pasji do pokonywania własnych granic.

Wyobrażasz to sobie? Oznacza to, że możesz to zrobić …

Race Through Poland to długodystansowy wyścig kolarski, wiodący przez najpiękniejsze, a jednocześnie najbardziej wymagające górskie przełęcze Polski i jej okolic. Oparty on jest na zasadach samowystarczalności i inspirowany jest najważniejszymi imprezami tego typu na świecie jak The Transcontinental Race czy The TransatlanticWay Race.

Czwarta edycja Race Through Poland odbędzie się głównie wzdłuż granic trzech krajów: Polski, Słowacji i Czech.

Wyścig zabierze naszych kolarzy na jedne z najwyżej położonych dróg regionu, które są prawdziwą perełką tej części Europy.

Po raz pierwszy w historii wyścigu start odbędzie się w Krakowie, mieście królów Polski, skąd kolarze udadzą się na południowy wschód w kierunku Karpat Wschodnich i jednych z najstarszych lasów karpackich. Trasa, którą obierają, będzie przekraczała co najmniej sześć razy granice Polski, Słowacji i Czech, a ich wędrówka poprowadzi ich przez polskie Beskidy, słowackie Połoniny, Tatry Niskie i Wysokie, a nawet Jesioniki, by w końcu dotrzeć do kultowej Kotliny Kłodzkiej i w jej tajemnicze pasma górskie, takie jak Góry Orlickie czy Góry Stołowe.

1500-kilometrowa przygoda zakończy się w sercu Kotliny, w małej i niepozornej wiosce Ożary, gdzie czekać będzie Przystanek Raj ze swoją spokojną i orzeźwiającą atmosferą,

To będzie epickie przeżycie i wspaniała podróż dla wszystkich!

PHILOSOPHY

Imagine that one day you leave the house with a bicycle and say to your loved ones „I am going to have a ride, I’ll be back in a few days”.

Imagine that at the same time a few or several hundred people you know or don’t do the same thing.

Imagine that you are all starting and ending your journey in the same place, and thousands of people are watching you all from a bird’s eye view, wondering „which one will reach first to the finish line?”

Imagine you are doing it with a passion for the ride, travel, and adventure, passion for victory, passion for overcoming your borders.

Can you imagine it? That means you can do it …

Race Through Poland is a long-distance cycling race leading through the most beautiful and at the same time the most demanding mountain passes of Poland and its southern surroundings. It is based on the principles of self-sufficiency and is inspired by the most important events of this type in the world such as The Transcontinental Race or The TransatlanticWay Race.

The fourth edition of Race Through Poland will take place mostly along the borders of three countries, Poland, Slovakia, and the Czech Republic.

The race will take our riders onto some of the highest paved roads of the region which are the true gem of this part of Europe.

For the first time in the race history, the start will take place in Kraków, the city of Polish Kings, from where riders will head southeast towards the Eastern Carpathian Mountains and some of the oldest forests Carpathian forests. The route they take will be crossing the Polish, Slovakian and Czech borders at least six times, and their journey will lead them through the Polish Beskids, Slovak Poloniny, Low and the High Tatras, and even Jeseníky to finally reach the iconic Kłodzko Valley and its mysterious mountain ranges like Orlicke Hory or the Table Mountains.

This 1500 kilometers adventure will finish in the Kłodzko Valley, in the little and unsuspicious village called Ożary, where Przystanek Raj will be waiting with its calm and refreshing atmosphere,

It will be an epic experience and a wonderful journey for all!

FILOZOFIA