ZASADY

ZASADY

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ

Czyli jazda rowerowa bez wsparcia z zewnątrz, co oznacza żadnych zorganizowanych wcześniej niż po starcie punktów przeładunkowych czy noclegowych, żadnej zorganizowanej formy pomocy od kogokolwiek na trasie lub nawet od innego zawodnika, żadnej pomocy od rodziny, znajomych i przyjaciół na trasie, żadnego chowania się za samochodem, traktorem bądź innym pojazdem lub zawodnikiem, etc (tzw. no drafting), żadnego wozu serwisowego, żadnego podwożenia, komunikacji miejskiej i krajowej etc. Liczy się tylko to, co potrafisz zrobić sam w otaczającym Cię środowisku, korzystając jedynie z komercyjnie dostępnych usług.

DOWOLNA TRASA

Uczestnicy otrzymują od nas miejsca startu, mety i cztery punkty kontrolne poprzedzone obowiązkowymi odcinkami do pokonania. Oni sami decydują, którędy pojadą pomiędzy. W czwartej edycji wyścigu, podobnie jak poprzednio obowiązuje zakaz poruszania się po wszystkich drogach krajowych, co jeszcze bardziej urozmaica wybór odpowiedniej trasy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Pomimo, iż jest to wyścig samowystarczalny i każdy z uczestników jest odpowiedzialny za siebie w podobnym sensie jak codzienny użytkownik dróg, przypominamy i wymagamy od naszych zawodników przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa w szczególności. Jesteśmy widoczni, jeździmy w kaskach i jeździmy zgodnie z prawem. Wyznajemy zasadę: “Nie ma kasku, nie ma wyścigu”, a jazda w nocy wymaga posiadania kamizelki, opaski lub jakiejkolwiek innej formy wyraźnie widocznego odblasku na odzieży. Wszystkie rowery startujące w naszym wyścigu, muszą przejść kontrolę techniczną pod względem widoczności i przydatności do bezpiecznej jazdy.

RULES

SELF-SUFFICIENCY

Human-only powered cycling without outside support, which means no transshipment or accommodation points organized earlier than after the start. No organized form of help from anyone on the route, no help from family and friends along the route, no drafting, no service car, no public transport, etc. What counts is only what you can do yourself in the surrounding environment, using only commercially available services.

FREE ROUTE

Participants receive from us the start, finish and four checkpoints preceded by mandatory sections to ride through, so-called Parcours. They decide which way they take in between. In the fourth edition of the race, it is forbidden to use any national road, which further diversifies the choice of the appropriate route.

SAFETY RULES

Although it is a self-sufficient race and each participant is responsible for himself in a similar way as a daily road user, we remind and require our competitors to comply with the following safety rules. We are visible, we ride in helmets and ride with obeying the law. We adhere to the principle: „No helmet, no race”. Riding at night requires having a vest, armband, or any other form of clearly visible reflection on clothing. All bikes taking part in our race must undergo technical control in terms of visibility and suitability for safe riding.

ZASADY